Всеки бизнес, който работи с наети служители, е подходящ за проверка от таен клиент. Успехът на малък ресторант или кафене зависи също толкова от съвестното изпълнение на задълженията на служителите, колкото и производство с десетки дистрибутори или застрахователна компания с множество агенти, предлагащи услугите й. При запитване от Ваша страна ние ще дефинираме параметрите за следене от тайния клиент така, че да отговарят максимално на големината и типа на Вашия бизнес.

Цената на услугата се формира на базата на вида ползвана услуга, типа бизнес, който оценяваме, броя и интервала на договорените инспекции, както и конкретиката на изпълнявания проект. Моля свържете се с нас, за да получите ценово предложение за извършване на услугата ТАЕН КЛИЕНТ за Вашия бизнес.

Броя на инспекции се определя за всеки конкретен клиент и проект. С цел достоверност на проверката предлагаме инспекции от минимум трима тайни клиента за всеки обект. Срокът на инспекциите варира от 1 ден до 1 месец. Ефектът от услугата обаче е най-голям при периодична оценка на бизнеса, с чието провеждане служителите са запознати и което очакват.

Тайните клиенти се подбират така, че максимално да отговарят на профила на типичните клиенти за Вашия бизнес. Те получават обучение на всяка фаза от работата си като тайни клиенти с цел максимална квалификация за задачите, които изпълняват.

Опитът показва, че служителите изпълняват по-съвестно задълженията си, когато знаят за възможността да бъдат проверени от таен клиент. Добър вариант е и уведомяването на служителите между първата и втората от инспекциите с цел съпоставяне на резултатите.