Политика за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни, вписвани от потребители на интернет страницата на Семани ЕООД в онлайн форми за контакт

Ние от Семани ЕООД уважаваме Вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. Тук споделяме с Вас принципите, които формират нашата политика на защита на лични данни във връзка с данни, вписани в онлaйн форма/и за контакт на интернет страницата ни.

Информация за нас
Семани EООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175409962, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бистрица 1, тел: 02/ 4219135, office@semanibg.com.

Събиране на лична информация
Настоящият документ касае данни, представени ни чрез формите за контакт на нашата интернет страница с адрес https://semanibg.com.

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват: информация за възможности и цени на услугата Таен клиент; заявка за безплатен одит на обслужването; получаване на безплатен наръчник за оценка на обслужването; получаване на съобщения, свързани с услугата Таен клиент; кандидатстване за включване в базата ни с тайни клиенти с цел получаване на задачи като таен клиент; предоставяне на достъп до онлайн платформата ни; регистрация за нашия електронен бюлетин или организирани от нас събития.
Събираме следната лична информация от потребителите на нашите услуги:
1. В онлайн формата ни в страницата За клиенти – интересувате се от услугите ни?, както и формите за заявка на безплатен одит на обслужването и безплатен наръчник за оценка на обслужването: име и фамилия, фирма или организация на месторабота на физическото лице, предоставящо данните, телефон и имейл.
2. В онлайн формата ни в страницата За тайни клиенти – искате да станете таен клиент? име и фамилия, телефон и имейл, автобиография (CV).

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация. Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Цели на събиране на лични данни
Ние използваме Вашите лични данни, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, за да Ви бъдат изпратени поисканите от Вас онлайн обучения, за желаещите да работят като тайни клиенти за да преценим Вашата пригодност за изпълнение на задачи като таен клиенти и за да Ви изпратим информация за процеса на кандидатстване и подбор, за да се свържем с Вас във връзка с подадено запитване, за да Ви изпращаме нашия електронен бюлетин и да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим Услугата, която очаквате.

Вие имате право да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да ни изпратите имейл на office@semanibg.com.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система и др.

Предоставяне на лични данни на трети страни
Ние от Семани не предоставяме Ваша лична информация на трети лица, освен с Вашето изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Семани работи с Mailchimp като наша маркетингова платформа. Данните на лицата, вписани във формите за контакти на сайта на Семани, могат да бъдат трансферирани в Mailchimp за обработка. Вписвайте Вашите данни в наша форма за контакт, Вие приемате, че информацията може да бъде прехвърлена в Mailchimp с цел оптимизиране на Вашето маркетингово обслужване. За разглеждане на Политиката за поверителност на Mailchimp, натиснете тук.

Достъп и корекция на лични данни
Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугата или дотогава, докато ни задължава законът. Вие можете да поискате информация за наличните за Вас лични данни при Семани, както и да поискате коригиране, промяна или изтриване на Вашите лични данни. Моля да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Изменение на тази политика на поверителност
Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Семани, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата. Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо Вас след уведомяване от Семани и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Семани във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на Вашата електронна поща, използвана за регистрация за Услугата, или чрез публикуване на подходящо място на интернет страницата ни.

Последна промяна: 19.11.2018